အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရာတွင် ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များ

အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရာတွင်
ပါဝင်ရမည့် အချက်အလက်များကို သိရှိနိုင်ရန် အတွက် မျှဝေလိုက်ပါသည်။


အိမ်ခွန်အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားရာတွင် လျှောက်လွှာပုံစံတွင် ဖြည့်စွက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ ပူးတွဲတင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်-


(က)အမည်ပြောင်း လျှောက်ထားသည့်မြေနှင့် အဆောက်အအုံ ပိုင်ဆိုင်မှု အဆက်ဆက်၏ အမွေဆက်ခံ၊ ပေးကမ်း၊ စွန့်လွှတ် မှတ်ပုံတင်စာချုပ်နှင့် တရားရုံး ဒီကရီ အစရှိသည့် အထောက်အထား၊ ဂရန်နှင့် ဘိုးဘပိုင်မှတ်တမ်း မိတ္တူများ


(ခ)အခွန်ဌာနမှ ပစ္စည်းခွန် ကောက်ခံပြီးသည့် အိမ်ခွန်ပြေစာ မူရင်း(သို့မဟုတ်) မိတ္တူတစ်စောင်


(ဂ)လျှောက်ထားသူ၏ အိမ်ထောင်စုဇယားနှင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်မိတ္တူ


(ဃ)သက်ဆိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ မြေနှင့်အဆောက်အအုံအား အမှန်တကယ်နေထိုင် ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ထောက်ခံချက်


(င)အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားသည့် အဆောက်အအုံအတွက် အိမ်ခွန်ကြွေးကျန် ကင်းရှင်းကြောင်း အခွန်ဌာန၊ ငွေကျန်တောင်းဌာနစုမှ ထုတ်ပေးသော ထောက်ခံချက်


အထက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ ပြည့်စုံစွာ တင်ပြလာပါက –
၁။
ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်းအမှုတွဲများ ကြာမြင့်ချိန် (စုစည်း၍ သတင်းစာ၌ ဖော်ပြခြင်း)


(က)ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ သတင်းစာကြော်ငြာပြီး ကြာချိန် – ၁၄ရက်
(ခ)ကန့်ကွက်ချက်မရှိပါက မြေတိုင်းကွင်းဆင်းချိန် – ၄ရက်
(ဂ)ကွင်းဆင်းပြီး အမှုတွဲများ ကော်မတီသို့ တင်ပြီးကြာချိန် – ၁၅ရက်
(ဃ)စုစည်းဆောင်ရွက်ပါက တစ်ဦးလျှင် အမည်ပြောင်းလျှောက်လွှာခ ၅၀၀/နှင့် သတင်းစာကြော်ငြာခ ကျပ် ၆၅၀၀/- ကျသင့်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြော်ငြာခွန် ကျသင့်ရန်
(၄)ဦး အနည်းဆုံးရှိမှ ကြော်ငြာထည့်၍ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။


၂။တစ်ဦးတည်း ပြီးပြည့်စုံသော အိမ်ခွန် အမည်ပြောင်းအမှုတွဲများ ကြာမြင့်ချိန် (တစ်ဦးတည်း သတင်းစာ၌ ဖော်ပြခြင်း)


(က)ကန့်ကွက်ရန်ရှိ/မရှိ သတင်းစာကြော်ငြာပြီး ကြာချိန် – ၁၄ ရက်
(ခ)ကန့်ကွက်ချက်မရှိပါက မြေတိုင်းကွင်းဆင်းချိန် – ၁ ရက်
(ဂ)ကွင်းဆင်းပြီး အမှုတွဲများ ကော်မတီသို့ တင်ပြီးကြာချိန် – ၁၅ရက်
(ဃ)တစ်ဦးတည်း အမည်ပြောင်း ဆောင်ရွက်လိုပါက အမည်ပြောင်းလျှောက်လွှာခ ၅၀၀/နှင့် သတင်းစာကြော်ငြာခ ကျပ် ၁၈၀၀၀/- ကျသင့်ပါမည်။


၃။အထက်ပါစာရွက်စာတမ်းများအား ပြည့်စုံမှုရှိပါက အိမ်ခွန်အမည်ပြောင်းလျှောက်ထားမှုကို ကန့်ကွက် မည့်သူ ရှိ/မရှိ သတင်းစာကြော်ငြာကာ သတင်းစာ ကြော်ငြာ၍ (၂)ပတ်ပြည့်ပြီး ကန့်ကွက်မည့်သူမရှိပါက ကော်မတီသို့အဆင့်ဆင့်တင်ပြ၍ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှ အမည်ပြောင်း ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက အောက်ပါ အမည်ပြောင်းနှုန်းထားများ ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ရပါမည်။


(က)ထရံကာ၊ ပျဉ်ကာ အဆောက်အဦ ကျပ် ၂၀ဝ၀ဝ/-
(ခ)နံကပ်(၁)ထပ်မှ RC တိုက်(၃)ထပ်ထိ ကျပ် ၅၀ဝ၀ဝ/-
(ဂ)RC တိုက်(၄)ထပ်နှင့် အထက် အဆောက်အဦ ကျပ် ၇၀ဝ၀ဝ/-


၄။အဆောက်အဦ ကွင်းဆင်းတိုင်းတာခ နှုန်းထားများအား အောက်ပါအတိုင်း ပေးသွင်းဆောင်ရွက်ရပါမည် –
(က)ထရံကာ၊ ပျဉ်ကာ အဆောက်အဦ ကျပ် ၁၀ဝ၀ဝ/-
(ခ)နံကပ်(၁)ထပ်မှ RC တိုက်(၃)ထပ်ထိ ကျပ် ၂၀ဝ၀ဝ/-
(ဂ)RC တိုက်(၄)ထပ်နှင့် အထက် အဆောက်အဦ ကျပ် ၃၀ဝ၀ဝ/-
မှတ်ချက်
(က)အမည်ပြောင်း ကန့်ကွက်မှုရှိပါက ဆိုင်းငံ့
(ခ)ကွင်းဆင်းတိုင်းတာချိန် အိမ်ရှင်မရှိပါက ဆိုင်းငံ့


လျှောက်ထားရန်လိပ်စာမှာ
သို့
ဌာနမှူး
အခွန်ဌာန
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ (သို့မဟုတ်) မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ စသည်ဖြင့်လျှောက်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ရာဌာနတွင် လျှောက်လွှာပုံစံတောင်းယူနိုင်ပါသည်။


Credit: ဆရာကြီးမိုးထက်