မြေဂရန်ပျောက်ဆုံးသွားခြင်း

မြေဂရန်သည် အထားအသို မှားခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း၊ အိမ်ဖောက်ထွင်း၊ သူခိုးသူဝှက်ကြောင့် လည်းကောင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်လည်းကောင်း ပျောက်ဆုံးတတ်ပါသည်။

 အရေးကြီးဆုံးထောက်ခံစာ

(၁) ထိုသို.ကိစ္စရပ်များဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော် သက်ဆိုင်ရာ၊ မိမိနေထိုင်ရာရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၏ ပျောက်ဆုံးသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ထောက်ခံစာ လိုအပ်ပါသည်။
(၂) အဆိုပါ မြို.နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးထောက်ခံစာရွက်ပေါ်တွင်သက်ဆိုင်ရာ မြို.နယ်ရဲတပ်ဖွဲ.သို.အသိပေးတိုင်တန်းထားသည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း ရဲစခန်းထောက်ခံစာ လိုအပ်ပါသည်။

ဂရန်မိတ္တူလေ ျှာက်ထားရန်

မြို.တော်ခန်းမရှိ မြို.ပြစီမံကိန်းနှင့် မြေစီမံခန်.ခွဲမှုဌာနတွင် လေ ျှာက်ထားနိုင်ပါသည်။

ခွဲစိတ်ပြီးမြေကိုသီးခြားဂရန်လေ ျှာက်ထားခြင်း

လေ ျှာက်လွှာပုံစံနှင့်အတူ အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများ လိုအပ်ပါသည်။

(က) လေ ျှာက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်/နိုင်ငံသားအမှတ် မိတ္တူ
(ခ) မြေဌားစာချုပ်(မြေဂရန်) မိတ္တူ
(ဂ) ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းဆက်စပ်စာချုပ်မိတ္တူ
(ဃ) သက်သေခံမြေကွက်ခွဲစိတ်မြေပုံမိတ္တူ
(င) မြေဌားခကြွေးကျန်ကင်းရှင်းကြောင်းထောက်ခံစာ
သက်ဆိုင်ရာဌာနသို.ကျသင့်ငွေများပေးသွင်းရပါမည်။

သတင်းစာတွင်ကြေညာချက်ထည့်သွင်းခြင်း

အောက်ပါကိစ္စရပ်များကို ဆောက်ရွက်ရာတွင် သတင်းစာတွင် ကြော်ငြာထည့်သွင်းရပါမည်

(၁) အရောင်းအဝယ်စာချုပ်ချုပ်ရန် မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်ကူးခြင်း
(၂) အမွေဆက်ခံပိုင်ဆိုင်ကြောင်း စာချုပ်ချုပ်ရန် မြေပုံနှင့်မြေရာဇဝင်ကူးခြင်း
(၃) အဆောက်အအုံအသစ်ဆောက်လုပ်ခြင်း ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ခြံစည်းရိုးကာခြင်း
(၄) ဂရန်အမည်ပြောင်းခြင်း
(၅) ဂရန်သစ်လေ ျှာက်ထားခြင်း
(၆) ဂရန်ပျောက်မိတ္တူထုတ်ရန် လေ ျှာက်ထားခြင်း

သတင်းစာတွင် ကြေညာချက်ထည့်သွင်းရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနတွင် ကျသင့်ငွေ ပေးဆောင်ရပါမည်။

မှတ်ပုံမတင်မနေရသော စာချုပ်စာတမ်းများ

အများသိကြသည့်စာချုပ်အမျိုးအစားကိုသာ ဖော်ပြပါသည်။

(က) မရွှေ.ပြောင်းနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကို အပိုင်ပေးကမ်းသည့်စာချုပ်စာတန်း
(ခ) တန်ဖိုးငွေကျပ် ၁၀၀ နှင့်အထက်ရှိသော မရွှေ.မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းများအပေါ်တွင်ပစ္စုပ္ဗန်နှင့် အနာဂတ်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် အကျိုးစီးပွားတစ်စုံတစ်ရာကို ကြေညာခြင်း၊ လွဲအပ်ခြင်း၊ ကန်.သတ်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း စာချုပ် စာတမ်းများ ( ရောင်းချခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း ၊စွန်.လွတ်ခြင်း၊ S.P , G.P ပေးခြင်း၊ S.P , G.P ဖျက်သိမ်းခြင်း
(ဂ) လွှဲပြောင်းပေးအပ်သည့်အတွက် အဖိုးစားနား တစ်စုံတစ်ရာကို ပေးအပ်ကြောင်း၊ လက်ခံရရှိကြောင်း ဝန်ခံသည့်စာချုပ်စာတန်းများ
(ဃ) မရွှေ.မပြောင်းနိုင်သည့် ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်ခွင့်နှင့် ပတ်သက်သည့်တရားရုံးက ချမှတ်သည့်ဒီဂရီ၊ အမိန်.သို.မဟုတ် စီရင်ချက်ကိုလွဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းများ

အကျိုးသက်ရောက်မှု
(၁) တရားဥပဒေအရ / ခိုင်မာမှုရှိခြင်း
(၂) တရားဝင်ခြင်း ( တရားဥပဒေအရမှန်ကန်ခြင်း)
(၃) တရားရုံးတွင်သက်သေခံအဖြစ် တင်ပြနိုင်ခြင်း

Credit : winningland.org